Recent Posts

WB19100403
Location: 28-1 Kanbara Kigizawa, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka Pref.
Price: JPY4,300,000-
Type: House
Yield : 13.4%
Occupancy: Occupied
Note: Cash transaction only
WB19100402
Location: 1699-1 Okubo, Shioya-machi, Shioya-gun, Tochigi Pref.
Price: JPY4,500,000-
Type: House
Yield : 12.3%
Occupancy: Occupied
Note: Cash transaction only
WB19100401
Location: 2483-1 Oarai-machi, Narita-cho, Higashi Ibaraki-gun, Ibaraki Pref.
Price: JPY4,200,000-
Type: House
Yield : 12.6%
Occupancy: Occupied
Note: Cash transaction only
WB19100302
Location: 6372-3 Yadoriki, Matsuda-machi, Ashigara Kami-gun, Kanagawa Pref.
Price: JPY6,600,000-
Type: House
Yield : 12.2%
Occupancy: Occupied
Note: Cash transaction only